Heinekin Word of Mouth

Chart showing high word-of-mouth metrics among viewiers